Reklamačný poriadok Vojtech Križan - DOLTON

 Tento reklamačný poriadok je vypracovaný na základe zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisovazákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

I. Reklamácie - podmienky:

 Pod reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku (ďalej len ,,tovaru´´).
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu sídla predávajúceho. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajcu a jeho kúpna cena bola kompletne zaplatená.
 
·      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na fyzický tovar na ktorom bola zistené poškodenie, alebo vada.
·      Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu
·     ak kupujúci používal tovar so zistenou vadou, ktorá mohla spôsobiť prehĺbenie tejto vady, alebo znehodnotenie tovaru, môže toto konanie byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.
 
·     Pri reklamovaní tovaru musí kupujúci predložiť predávajúcemu:
originál dokladu o zakúpení tovaru, ktorý je zároveň záručným listom,
reklamovaný tovar, v kompletnom stave, čistý a tak, ako bol dodaný predajcom, v pevnom najlepšie pôvodnom obale (krabici).
·     Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, pokiaľ nebude spĺňať zásady všeobecnej hygieny.
·     Reklamáciu nie je možné uplatniť na nefyzický tovar, ktorý môže byť predmetom špekulácie. Jedná sa výlučne o duševné diela elektronického charakteru, najmä elektronické súbory na stiahnutie, ktoré sú dodávané kompletne v elektronickej forme, napríklad v PDF formáte,  sú kopírovateľné, čiže zákazník po ich obdržaní si môže vytvoriť ich kópiu a potom tovar špekulatívne pod zámienkou reklamácie  chcel vrátiť.

II. Záručná doba

Záručná doba nového tovaru je daná zákonom a činí 24 mesiacov. Jej doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
Pri výpredaji poškodeného, alebo použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia kúpna cena tovaru. Rovnako predávajúci nezodpovedá za takú vadu tovaru, na ktorú kupujúceho upozornil a z toho dôvodu bola poskytnutá kupujúcemu zľava z kúpnej ceny.

III. Záruka sa vzťahuje na:

- výrobné vady tovaru, vady materiálu, z ktorého je tovar vyrobený a ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu používania, ošetrovania a údržby tovaru, s ktorým predávajúci oboznámil kupujúceho, alebo ktoré sú uvedené v návode na použite dodanom s tovarom.

IV. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

- vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce pôvod v bežnom opotrebení, prípadne vyplývajúce z charakteristických vlastností daného tovaru, alebo materiálu z ktorého je tovar vyrobený,
- opotrebenia v dôsledku nedodržania účelu používania,
- opotrebenie v dôsledku nedodržania návodu na ošetrovanie a údržbu tovaru,
- mechanické poškodenie (ostré predmety a pod.),
- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia slnka, alebo UV žiarenia, olejov, nafty, benzínu, parfumov, make-up, inej dekoratívnej kozmetiky a iných agresívnych látok.

V. Postup pri vybavovaní reklamácie

Predávajúci potvrdí prevzatie reklamovaného tovaru a začatie reklamačného konania odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v reklamačnom formulári, alebo potvrdením papierového reklamačného formulára pri osobnom odovzdaní. Doba trvania vybavenia reklamácie je stanovená zákonom do 30 dní od podania reklamácie. Dňom podania reklamácie sa rozumie deň, kedy bolo prijatie reklamácie potvrdené predávajúcim. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, tovar zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.
Predávajúci je povinný zaslať kupujúcemu prostrednctvom e-mailu potvrdenie o reklamácii (reklamačný lístok), t. zn. o tom, že predávaný tovar reklamoval a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie v celom rozsahu.
Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania:
• odovzdaním alebo zaslaním opraveného tovaru,
• výmenou tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady,
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru,
• odôvodneným zamietnutím reklamácie.
Spôsoby vybavenia reklamácie závisia od charakteru reklamovanej vady (vada odstrániteľná, neodstrániteľná) a riadia sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Pokiaľ sa jedná o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol normálne používať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy. Rovnaké práva má kupujúci, ak ide o opätovné vyskytnutie vád alebo väčší počet vád, pre ktoré nemôže kupujúci vec riadne užívať.  (Napr. vyskytnutie rovnakej vady po jej minimálne dvoch predchádzajúcich opravách v rámci reklamácie).
Kupujúci je povinný si reklamovaný tovar prevziať v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, kedy mu vybavenie reklamácie bolo oznámené. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie e-mailom, ktorý kupujúci uviedol v reklamačnom formulári.