Spracovanie osobných údajov a ich ochrana

O nás

Osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracované vo firme Vojtech Križan Dolton so sídlom Na bráne 10, Žilina, IČO: 17865522, DIČ: 1020530797, zapísanej v Živnostenskom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, pod číslom F/511/1992.

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracovania by sme Vám nemohli poskytnúť naše služby, uzavrieť s Vami zmluvný vzťah a plniť povinnosti z neho vyplývajúce.

S Vašími osobnými údajmi nakladáme v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávnenému nakladaniu, prípadne k ich zneužitiu. Ochrana osobných údajov, ochrana súkromia a práv každého jednotlivca je jednou zo základných hodnôt, ktoré dodržiavame.

Aj naši zamestnanci si plne uvedomujú hodnotu a citlivosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do kontaktu a s ktorými pracujú. Sú si plne vedomí škody, ktorá môže prezradenie, zničenie alebo pozmenenie týchto údajov spôsobiť každému jednému majiteľovi týchto údajov, každému jednému z Vás.

Vojtech Križan DOLTON a každý zamestnanec tejto firmy sa osobne zaväzujú chrániť dôvernosť, dostupnosť a neporušenosť osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, pretože to považujú za vec svojej osobnej profesnej cti bez ohľadu na to, či ho k tomu zaväzuje právny akt. Osobné údaje, s ktorými naši zamestnanci prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, nikdy nezverejnia, nikomu neoprávnene neodovzdajú, nikdy ich nepozmenia alebo nezničia mimo rozsah stanovený náplňou práce. Aby sa naši zamestnanci vyhli nezamýšľanému prezradeniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú, sa v danej oblasti vzdelávajú a absolvujú školenia.

Každý náš zamestnanec venuje maximálne úsilie tomu, aby zabránil prezradeniu, zničeniu alebo pozmeneniu osobných údajov, s ktorými prichádzajú do styku a s ktorými pracujú. To znamená, že dodržiava bezpečnostné opatrenia informačnej bezpečnosti, chráni osobné údaje v listinnej podobe, všíma si svojho okolia a bez zbytočného omeškania oznámi akékoľvek podozrivé chovanie výpočtovej techniky, svojich kolegov alebo tretích strán.

Každý člen a zamestnanec našej firmy venuje maximálne úsilie tomu, aby bolo zaistené spravodlivé a transparentné spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom sú spracované procesy, ktoré neustále vylepšujeme tak, aby každý subjekt mal v každom okamihu k dispozícii odpoveď na akúkoľvek otázku, ktorá sa týka jeho osobných údajov a ich spracovania.

Dbáme, aby bolo zaistené naplnenie práv subjektov osobných údajov.

 

Na koho sa obrátiť v otázkach Vašich osobných údajov a Vašich práv

V prípade, že budete mať akékoľvek dotazy, ktoré sa týkajú Vašich osobných údajov alebo výkonu Vašich práv môžete kontaktovať našich pracovníkov, ktorí sú pripravení poskytnúť Vám informačný servis alebo pomoc s plnením Vašich práv.

V takýchto prípadoch kontaktujte:

Vojtech Križan DOLTON, Na bráne 10 010 01 Žilina. E-mail: dc.dolton@gmail.com,

tel. 0905440638

Aké Vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete a ktoré my spracovávame, sú určené k uzatvoreniu zmluvy a k jej plneniu, bez týchto údajov by to nebolo možné. Jedná sa o:

meno a priezvisko
adresa
telefónne číslo
e-mailová adresa
bankové spojenie, bankový účet
prehľad (história) realizovaných nákupov
Na akom právnom základe Vaše osobné údaje spracovávame

Vyššie uvedené osobné údaje, ktoré poskytujete, sú spracované na základe nižšie uvedeného právneho základu:

Plnenie alebo uzatvorenie zmluvy
Nákup a predaj tovaru a poskytovanie služieb, fakturácia, vzájomná komunikácia
Plnenie právnej povinnosti
Povinnosť podľa slovenského práva alebo práva EU - Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii výnosov z trestnej činnosti atď.
Oprávnený záujem
Ochrana majetku (zabezpečovací a kamerový systém), postúpené v rámci našej spoločnosti/organizácie pre administratívne účely, priamy marketing.
Váš kvalifikovaný súhlas (pokiaľ nám bol udelený)
Posielanie obchodných správ elektronickou formou.
Komu Vaše osobné údaje poskytujeme

Vaše osobné údaje sú postupované iba v rámci spoločnosti Vojtech Križan DOLTON.

Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Ide najmä o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

Naši dodávatelia pre zaistenie logistiky (dodávka tovaru a služieb) – plnenie zmluvy.
Najmä spoločnosť JABLOTRON s.r.o
Naši partneri pre zaistenie kampaní, školení, registrácie, reklamácie a získanie spätnej väzby pre vylepšenie tovaru a služieb poskytovaných našim zákazníkom – oprávnený záujem (vylepšenie tovaru a služieb).
Audítorské spoločnosti – plnenie právnej povinnosti.
IT spoločnosti – na základe oprávneného záujmu. Jedná sa o outsourcing IT služieb a prípadný prístup k osobným údajom v rámci správy IT systémov.
Dodávatelia (výrobcovia) produktov - v rámci reportingu sú dodávateľom odovzdávané informácie (osobné údaje) o našich obchodných partneroch.
Orgány štátnej správy - daňové úrady, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, súdy, súdni exekútori a podobne - na základe plnenia právnej povinnosti.
Každý subjekt/tretia strana, ktorej Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom poskytujeme (pokiaľ sa nejedná o plnenie právnej povinnosti), má okrem iného:

Povinnosť chrániť osobné údaje
Povinnosť mlčanlivosti
Povinnosť spolupráce pri kontrole dodržiavania ustanovení GDPR
Poskytovanie Vašich osobných údajov do zahraničia

Vaše osobné údaje sú postupované iba v rámci našej spoločnosti Vojtech Križan DOLTON. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté a sprístupnené tretím stranám. Ide o nižšie uvedené okruhy príjemcov:

Naši dodávatelia pre zaistenie logistiky (dodávka tovar a služieb) – plnenie zmluvy.
IT spoločnosti – na základe oprávneného záujmu. Jedná sa o outsourcing IT služieb a prípadný prístup k osobným údajom v rámci správy IT systémov
Naši partneri pre zaistenie registrácie, reklamácie a získania spätnej väzby pre zlepšenie tovaru a služieb poskytovaných naším zákazníkom – oprávnený záujem (zlepšenie tovaru a služieb).
Každý subjekt/tretia strana, ktorej Vaše osobné údaje za vyššie uvedeným účelom poskytujeme (pokiaľ sa nejedná o plnenie právnej povinnosti), má okrem iného:

Povinnosť chrániť osobné údaje
Povinnosť mlčanlivosti
Povinnosť spolupráce pri kontrole dodržiavania ustanovení GDPR
Ak dlho Vaše osobné údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame v závislosti na účele, pre ktorý osobné údaje spracovávame. Vaše osobné údaje uchovávame minimálne počas trvania zmluvy. Vniektorých prípadoch sme nútení uchovávať Vaše osobné údaje v súlade so zákonmi (Zákon o účtovníctve, Zákonník práce, Zákony v oblasti sociálneho a zdravotného zabezpečenia a zamestnanosti, Zákon o poisťovníctve, Zákon o legalizácii výnosov z trestnej činnosti atď.) to je spravidla po dobu 10 rokov.

Pokiaľ Vás zaujímajú konkrétne jednotlivé lehoty uchovávania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať:

Vojtech Križan DOLTON, Na bráne 10 010 01 Žilina. E-mail: dc.dolton@gmail.com,

tel. 0905440638

Spracovanie cookies, sledovanie IP adries a iné prostriedky technologického sledovania

Používame cookies pre meranie preferencie návštevníkov web stránok a prispôsobujeme našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Vnímame to ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo vieme, že vďaka tomu Vám môžeme poskytnúť lepšie služby. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z Vášho počítača niekedy navštívili. Bez cookies by sme nevedeli, čo sa Vám páči, a nedokázali by sme vo svete internetu flexibilne vyhovieť vašim požiadavkám.

Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo Vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že v niektorých prípadoch ide tiež o Váš osobný údaj.

Na základe Vaších preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si Vás delíme do záujmových skupín. Pre Vás to má tú výhodu, že Vám prídu iba e-maily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. Na základe tohto systému Vás nezaťažujeme informáciami, ktoré sú mimo okruhu Vaších záujmov.

Pri prechádzaní našími stránkami zaznamenávame Vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom PC zakázať.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií využívame služby firiem, ktoré sú na tieto operácie vybavené a špecializované.

Jedná sa najmä o Mioweb, SmartEmailng, FAPI, Facebook, Google a iné.

 

Profilovanie na základe osobných údajov

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Vaše práva

Vojtech Križan Dolton dodržiava právne princípy, ktoré sú zavedené nariadením Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov (OU) a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) a spoločnosť je pripravená plne spolupracovať pri výkone Vašich práv.

Podľa GDPR sú Vaše práva:

Právo subjektu OU byť zabudnutý, byť vymazaný (článok 17 GDPR)
Právo subjektu OU byť zoznámený s údajmi, ktoré správca alebo spracovateľ o subjekte má (článok 15 GDPR)
Právo subjektu OU vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov (článok 21 GDPR)
Právo subjektu OU na obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR)
Právo subjektu OU mať možnosť preniesť svoje osobné údaje od správcu k tretiemu subjektu (článok 20 GDPR)
Právo subjektu OU žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania (článok 22 GDPR)
Právo subjektu OU aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby mu ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu (článok 16 GDPR)
Výmaz (zabudnutie) – Vaše osobné údaje budú vymazané s výnimkou údajov nevyhnutných pre plnenie právnej povinnosti, údajov nevyhnutných pre obhajobu právnych nárokov alebo údajov nevyhnutných na ochranu verejného záujmu.

Prístup (zoznámenie sa s údajmi, ktoré o Vás máme) – bude Vám poskytnutá kópia všetkých osobných údajov, ktoré o Vás vedieme s výnimkou nášho duševného vlastníctva alebo nášho obchodného tajomstva ako aj prípadov, kedy by mohlo dôjsť k poskytnutiu osobných údajov iných osôb.

Vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov – môžete kedykoľvek, bude prejednaná zodpovedajúcim spôsobom tak, aby nedošlo k poškodeniu Vašich záujmov. Námietku je možné uplatniť v prípadoch, kedy je spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného správcu alebo tretej strany alebo proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu alebo profilovania. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú potom Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávané.

Obmedzenie spracovania osobných údajov – na základe Vašej námietky dôjde k obmedzeniu spracovania Vašich osobných údajov. Do vyriešenia námietky je spracovanie osobných údajov obmedzené.

Prenesenie osobných údajov – pokiaľ ste nám poskytli svoje osobné údaje na základe zmluvy alebo súhlasu budú Vám Vaše osobné údaje vyexportované v štruktúrovanom, štandardne používanom elektronickom formáte tak, aby ste si ich mohli preniesť k tretej strane.

Žiadať ľudské preskúmanie v prípade automatizovaného rozhodovania – ak máte pochybnosť o správnosti automatizovaného rozhodovania na základe Vami poskytnutých osobných údajov, zaistíme preskúmanie rozhodnutia oprávnenou osobou.

Aktualizovať svoje osobné údaje tak, aby Vám ich neaktuálna verzia nespôsobila ujmu – zaistíme aktualizáciu Vašich osobných údajov na základe Vášho podnetu.

Vojtech Križan DOLTON,  Vás v súlade s článkom 21 ods. 4 GDPR zvlášť informuje, že máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie podľa článku 21 GDPR a že podľa § 21 ods. 2 GDPR máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (viď. vyššie). Súčasne Vás informujeme, že v prípade podozrenia, že Vaše osobné údaje sú spracovávané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Vojtech Križan DOLTON zaisťuje ochranu Vašich osobných údajov všetkými dostupnými technickými prostriedkami. Listinné osobné údaje sú samozrejme okrem toho držané uzamknuté, v miestnosti vybavenej zabezpečovacím a kamerovým systémom. Vojtech Križan DOLTON Vás ubezpečuje, že neustále sleduje a upravuje svoje plány bezpečnosti tak, aby nedošlo k ohrozeniu Vašich osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sú implementované zodpovedajúce postupy a technológie na zaistenie informačnej, fyzickej a administratívnej bezpečnosti a to tak organizačnými, ako aj technickými prostriedkami.